Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Uppföljning MM« [MM] MV »

Borås Stads miljömål 2013-2016

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle

I det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är begränsade.

Borås Stads miljömål är uppdelade på fyra prioriterade områden till vilka totalt 39 etappmål är kopplade. Målen gäller från år 2013 till och med år 2016.

Under 2015 påbörjades arbetet med att revidera miljömålen som kommer att gälla fr.o.m. år 2017. Bedömningar avser om etappmålen uppnås till och med år 2016.

Illustrationer: Ida Brogren

Mål

Mål 1. Borås har hög kompetens inom miljöområdet

Mål MM.1 Alla nämnder och bolag ska strukturera och organisera sitt miljöarbete i ett ledningssystem och se till att samtliga anställda har deltagit i en miljöutbildning.

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang

Mål MM.2 Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att elevernas förståelse för den egna påverkan på miljön ökar. Skolorna ska på ett strukturerat sätt arbeta för en minskad negativ miljöpåverkan och verka för en delaktighet i miljöarbetet genom att införa ett ledningssystem

Mål 3. Borås är en matsmart kommun

Mål MM.3 Borås Stad ska minska miljöpåverkan genom att vara en miljösmart matkommun. Det innebär en hög andel ekologiska livsmedel i de offentliga köken, samt att måltiderna ska klimatanpassas och matsvinnet minska.

Mål 4. Miljökrav och etiska krav vid upphandling

Mål MM.4 Borås Stads upphandling ska bli mer miljöanpassad och etisk. Att ställa miljökrav och etiska krav bidrar till att kemikalieanvändningen minskar och att resursanvändningen sker mer effektivt lokalt, nationellt och internationellt

Mål

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

Mål MM.5 Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras och energi- och andra miljökrav ska ställas vid nybyggnader. Borås Stad ska vara en samverkansaktör för att värna det värdefulla natur- och odlingslandskapet

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö

Mål MM.6 Barn och ungdomar ska vistas i inomhusmiljöer där bullernivåer och annan komfort är god för hälsan. Boråsaren ska ha möjligheter att vistas i tysta utomhusmiljöer utan bullerföroreningar

Mål

Mål 7. Borås Stad - en fossilbränslefri organisation

Mål MM.7 För att möta energipolitikens mål agerar Borås Stad för ett minskat beroende av fossila bränslen i de egna verksamheterna.

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv

Mål MM.8 Energianvändningen bland företag, organisationer och invånare ska minska. Borås Stad ska gå längre än Boverkets rekommendationer och ställa högre krav på minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Vid all renovering och nybyggnad ska bästa möjliga energiteknik användas

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

Mål MM.9 Borås Stad ska vara en stad där möjligheterna att välja hållbara färdsätt är god. Det handlar om att bryta bilens dominans men även att skapa förutsättningar att tanka fossilfritt. Transporterna inom Borås Stad ska effektiviseras så att körsträckorna minskar

Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor

Mål MM.10 Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och vindenergi ska öka, och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor

Artiklar

Mål

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar

Mål MM.11 Spridning av föroreningar och näringsämnen ska minska. Borås Stads livsådra Viskan ska bli renare från historiska föroreningar, vattentäkter ska få uppdaterade föreskrifter, dagvattenhanteringen ska bli bättre och näringsläckage från avlopp ska minska

Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden

Mål MM.12 Borås Stad ska värna värdefulla naturområden och den biologiska mångfalden genom ökad kunskap och skydd
Dela |
Uppdaterad: 2016-09-21

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>