Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Artikel MM.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

Fordon i träd

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Det nationella miljökvalitetsmål som omfattas av området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås är framförallt Begränsad klimatpåverkan, men även arbetet för att nå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft har stor betydelse.

Borås Stad undertecknade 2009 Borgmästaravtalet, Europeiska kommissionens överenskommelse att gå längre än EU:s mål inom energi- och klimatområdet. EU:s mål är att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020, jämfört med 1990. Detta genom energieffektivisering till 20 procent, och att 20 procent av energimixen utgörs av förnybara bränslen. Sverige har som mål att ha minst 49 procent förnybara bränslen år 2020, och att koldioxidutsläppen i landet ska ha minskat med minst 27 procent jämfört med år 1990.

EU:s mål, nationella mål och Borås Stads åtagande enligt Borgmästaravtalet kräver kraftfullt lokalt arbete inom området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Även andra kommunala styrdokument krävs för att stärka arbetet, som energi- och klimatplan och transportstrategi.

Dela |
Uppdaterad: 2013-11-12

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>