Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Uppföljning MV« MM [MV] »

Välfärdsbokslut

- för ökad kunskap om hälsa och välfärd

Välfärdsbokslut innefattar på vilket sätt verksamheterna och levnadsvillkoren i kommunen kan utvecklas ur ett välfärdsperspektiv. En god hälsa är i fokus, men också hälsans fördelning i befolkningen är betydelsefull. Välfärdsbokslut möjliggör därför jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv.

Välfärdsbokslut är en del av det kommunala boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden. Det ska stimulera till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd.

I Borås Stads Välfärdsbokslut har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på kommundelsnivå. Hela livscykelperspektivet finns med, barn- och ungdom, unga vuxna, förvärvsaktiva vuxna och äldre. Så långt som möjligt presenteras indikatorerna utifrån ett positivt synsätt som speglar uppnådda resultat


Borås Stad har valt att fokusera på följande målområden


Delaktighet och inflytande i samhället


Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. I ett demokratiskt samhölle har alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande


Ekonomiska och sociala förutsättningar


Det finns ett samband mellan god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomsk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa.


Barns och ungas uppväxtvillkor


Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.


Matvanor och livsmedel


Maten har en avgörande betydelse för hälsan. Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem. Många av vår tids folkhälsoproblem har samband med maten.


Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel


Åtgärder mot alkohol, tobak och spel samt ett samhälle fritt från narkotika och dopning är både viktiga för att förbättra människors hälsa och välbefinnande och för folkhälsan generellt.


 


 

Dela |
Uppdaterad: 2015-05-18
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>